Algemene voorwaarden Energieleveranciers.nl

Energieleveranciers.nl geeft consumenten via deze website de mogelijkheid om vergunninghoudende leveranciers van energie (gas en stroom) te beoordelen en vergelijken op prijs, kwaliteit en service. Daarnaast biedt Energieleveranciers.nl betrouwbare informatie over de Nederlandse energiemarkt.
Aan het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze site, in het bijzonder door berichten achter te laten, gaat u dan ook akkoord met deze voorwaarden.

Informatievoorziening op deze website

De informatie op Energieleveranciers.nl over prijzen en leveringsvoorwaarden en dergelijke van de diverse leveranciers is afkomstig van deze leveranciers. Hoewel Energieleveranciers.nl zich inspant om deze informatie te controleren op juistheid, kan zij niet garanderen dat alle informatie up-to-date en volledig is.
U kunt via de website een vergelijking maken tussen diverse leveranciers. Deze vergelijking is een momentopname gebaseerd op de door u ingevulde gegevens. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
In sommige gevallen zijn prijsstructuren per leveranciers zodanig verschillend dat alleen een schatting mogelijk is van de prijs. Energieleveranciers.nl zal dergelijke items markeren.

Auteursrechten

Op Energieleveranciers.nl staan teksten, afbeeldingen en andere materialen die van Energieleveranciers.nl en derden afkomstig zijn. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Energieleveranciers.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.
Energieleveranciers.nl is gerechtigd op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.
Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele website of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van de website aan kan tasten.

Beoordelingen en ervaringen

U kunt op deze website beoordeling over en ervaringen met energieleveranciers plaatsen. Ook kunt u reageren op beoordelingen of ervaringen van anderen.
U bent daarbij niet verplicht uw echte naam op te geven, maar u mag geen naam kiezen die kwetsend is of die de indruk wekt dat u namens een ander spreekt (bijvoorbeeld een energieleverancier, consumentenorganisatie of Energieleveranciers.nl zelf).
U dient een werkend e-mailadres op te geven. Energieleveranciers.nl zal dit adres alleen gebruiken voor communicatie over de beoordeling of ervaring en zal dit adres niet aan derden verstrekken of op de website publiceren.
Energieleveranciers.nl mag op elk moment het materiaal weghalen, verplaatsen of aanpassen.
U mag geen beoordelingen of ervaringen publiceren die

  • onvoldoende feitelijke onderbouwing bevatten,
  • smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn,
  • inbreuk maken op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden,
  • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of
  • kwaadaardige inhoud zoals (hyperlinks naar) virussen of spyware bevat.

Tevens mag u geen beoordeling of ervaring publiceren als u medewerker of hulppersoon van een energieleverancier bent of op andere wijze een belang heeft bij beïnvloeding van een beoordeling of ervaring. Het is wel toegestaan om namens een energieleverancier te reageren op beoordelingen of ervaringen.
Indien Energieleveranciers.nl van mening is dat uw beoordeling of ervaring of reactie daarop één van bovenstaande huisregels schendt dan wel in strijd is met de Nederlandse wet, is zij gerechtigd deze aan te passen of te verwijderen naar haar eigen inzicht. Energieleveranciers.nl hoeft daarover geen overleg te voeren met u.
Indien u bij herhaling de huisregels schendt dan wel in strijd met de Nederlandse wet handelt, is Energieleveranciers.nl gerechtigd u de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. In geen geval is Energieleveranciers.nl aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
U vrijwaart Energieleveranciers.nl voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door u aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.

Onderhoud van de website

Energieleveranciers.nl heeft het recht om de website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Energieleveranciers.nl zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Energieleveranciers.nl is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
Energieleveranciers.nl heeft het recht de website van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te aan te passen en om fouten te herstellen. Energieleveranciers.nl is daarbij niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een aanpassing.

Aansprakelijkheid

Energieleveranciers.nl is slechts aansprakelijk jegens u in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van opzet of grove schuld van Energieleveranciers.nl en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Energieleveranciers.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
Energieleveranciers.nl is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door Energieleveranciers.nl gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.

Wijzigingen van de overeenkomst

Energieleveranciers.nl heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na publicatie daarvan op de website. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.
Indien u een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient u het gebruik van deze website na deze dertig dagen te staken en gestaakt te houden. Door de website te gebruiken na deze periode, geeft u aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).
Eventuele door u aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van deze overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen u en Energieleveranciers.nl afgesproken is.
Energieleveranciers.nl is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de website van haar overneemt.

Algemene bepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Energieleveranciers.nl gevestigd is.
Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
De door Energieleveranciers.nl ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Leverancier.
U dient in voorkomende gevallen Energieleveranciers.nl zo spoedig mogelijk te informeren over wijzigingen in naam-, adres- of contactgegevens die voor Energieleveranciers.nl relevant kunnen zijn.

Energieleveranciers.nl is gebouwd, wordt beheerd en is eigendom van SwitchExpert BV in Amsterdam. SwitchExpert staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer: 51272563.

Energie vergelijken en overstappen

Op Energieleveranciers.nl kunt u in enkele stappen energie vergelijken. Vul uw gegevens in en onze energievergelijker geeft u direct een overzicht van de tarieven van een groot aantal energieleveranciers. Stap vandaag nog over naar de goedkoopste energieleverancier voor jou!